“ tôi không tin vào cái gọi là ngôi nhà hoàn hảo, nhưng tôi tin vào cảm xúc hoàn hảo mà bạn dành cho ngôi nhà “







Source

6 thoughts on ““ tôi không tin vào cái gọi là ngôi nhà hoàn hảo, nhưng tôi tin vào cảm xúc hoàn…

Leave a Reply

%d bloggers like this: