Our Hidden Gem in Hue city. Với diện tích 85m2, được xây dựng trước năm 1993. S…

Our Hidden Gem in Hue city.
Với diện tích 85m2, được xây dựng trước năm 1993. Sau nhiều lần cải tạo sửa chữa, decor, bây giờ em nó nhìn ổn không mấy anh chị?
Source

2 bình luận về “Our Hidden Gem in Hue city. Với diện tích 85m2, được xây dựng trước năm 1993. S…”

Leave a Reply

%d bloggers like this: