Node.js 16.10.0 (32-bit)Là một JavaScript chạy theo hướng sự kiện không đồng bộ, Node được thiết kế để xây dựng các ứng dụng mạng có thể mở rộng. Trong ví dụ “hello world” sau, nhiều kết nối có thể được xử lý đồng thời. Sau mỗi kết nối, lệnh gọi lại được kích hoạt, nhưng nếu có …Source link

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *